Om Klarälvdalens Samordningsförbund

Hem / Om Förbundet / Om Klarälvdalens Samordningsförbund

Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete

 

Bakgrund

Klarälvdalens Samordningsförbund har bedrivit verksamhet sedan 2007 och dess medlemmar består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Hagfors, Munkfors och Forshaga. Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier och möjlighet till självförsörjning.

Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att aktuella samhällsresurser används på ett effektivt sätt och är till nytta för medborgarna. Finansiell samordning kan ses som en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som de samverkande myndigheterna/parterna redan ansvarar för. Samordningen skall beröra minst två av de samverkande parterna.

Resurserna kan användas till utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Resurserna kan också användas till samordnande insatser för målgrupp, gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar.

Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och dels att underlätta för en effektiv resursanvändning.

Förbundets uppdrag är tvådelat; dels att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att stödja kompetens- och metodutveckling hos de samverkande parterna, dels genom att finansiera insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samordningsförbund har till uppgift att:

  1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
  2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
  3. Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
  4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.
  5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.
  6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Målgrupper

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser från minst två av de samverkande parterna. Samordningsförbundet har möjlighet att agera utifrån ett samhällsperspektiv och kan därför verka bredare än respektive myndighets verksamhetsmål. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av beredningsgruppen.