Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Hem / Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

I juni 2023 beviljade Europeiska Socialfonden Norra Mellansverige en ansökan om medel riktade till samordningsförbunden i Norra Mellansverige. Under tre år kommer vi att, tillsammans med de övriga samordningsförbunden i Norra Mellansverige genomföra en rad aktiviteter med målet att utveckla och effektivisera samordningsförbunden. Detta utifrån det övergripande målet att fler kommer i egen försörjning. Projektet pågår från oktober 2023 till och med augusti 2026.

Målgrupp
Målgruppen för projektet är personal hos samordningsförbunden i Norra Mellansverige och de myndigheter som berörs (kommuner, regioner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa).

Projektets aktiviteter och insatser
Projektets insatser består bl.a. av kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för ökad samverkan, hållbart lärande och utveckling.

Mål
Målet är att genom ökad kunskap och samsyn kommer samordningsförbunden i Norra Mellansverige att kunna bidra till en mer sammanhållen och effektiv samordnad rehabilitering som ökar effektiviteten i myndighetssamverkan kring individer så att de kommer fortare ut i arbete.

Vill du veta mer?
För mer information kontakta Ann-Karin Bohl eller projektkoordinatorer på Värmlandsprojektparaply (jennie.holmberg@karlstad.se, malin.andersen@karlstad.se)
Du kan läsa mer, hitta kontaktinformation och anmäla dig till föreläsningar och vissa kurser på hemsidan:
https://varmlandsprojektparaply.se/projekt/larande-och-utveckling-finansiell-samordning/