Ökad upptäckt av våld

Hem / Ökad upptäckt av våld

Bakgrund

Det finns ett starkt samband mellan tidigare erfarenheter av våld och en senare psykiskt och fysisk ohälsa. Samordningsförbunden är en redan befintlig samverkansstruktur som kan användas för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer. Det är inte ovanligt att de personer som verksamheterna möter har erfarenheter av våld, såväl egen utsatthet som att ha bevittnat våld det vill säga att de har sett och/eller hört olika former av våld mot en närstående under sin uppväxt. I verksamheterna finns troligen även personer som utsätter eller har utsatt närstående och andra för våld. Även de som är benägna att utöva våld har rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt destruktiva beteende.

Regeringsuppdrag till NNS

NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund, och landets samordningsförbund har sedan 2019 ett regeringsuppdrag för ökad upptäckt av våld. Allt fler av landets samordningsförbund deltar i den pilotverksamhet som leds av NNS. Syftet med pilotverksamheten är att pröva hur samordningsförbundens struktur kan användas för att bättre samordna upptäckt av våld i nära relationer, samt samordna insatser på ett effektivt sätt. Ambitionen är att samordningsförbunden utbildar relevant personal i redan befintliga verksamheter om våld i nära relationer så att dessa sedan, med stöd av samordningsförbunden, kan inleda ett arbete med att ställa rutinmässiga frågor om våld till personer de möter i sina verksamheter.

Så här arbetar vi

I maj 2021 fattade styrelsen beslut om att Klarälvdalens Samordningsförbund ska delta i regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld.

Förbundet stöjder projektägare med ansvar för finansierade individinsatser att införa arbetet med att rutinmässigt ställa frågor om våldserfarenhet. Detta genom att erbjuda utbildning och handledning till parternas medarbetare samt medarbetare i de finaniserade insatserna.

Ett validerat frågeformulär

Deltagandet innebär att personal rutinmässigt ställer frågor om våld genom att använda ett validerat frågeformulär med sju definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Formuläret kan med fördel delas ut flera gånger, vilket innebär att deltagarna kommer att få möjlighet att besvara frågorna vid flera tillfällen.

Detta formulär täcker:

  • Erfarenhet av våld under uppväxten
  • Utsatthet för våld av närstående
  • Utsatthet för våld av annan än närstående
  • Eget våldsutövande