Strukturinsatser

Hem / Strukturinsatser

Strukturinsatser

Förbundet erbjuder medarbetare och chefer hos parterna möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser som syftar till samsyn och kompetensutveckling inom parternas samlade ansvarsområde. Samordning är på många sätt en unik möjlighetslagstiftning för att kunna samordna resurser på ett effektivt sätt. För att utnyttja detta på bästa sätt krävs kunskap.

Nationella rådet erbjuder bland annat utbildning för förbundsstyrelser, chefsgrupper och andra intresserade. Utbildningarna ger kunskap om grunderna och idéerna bakom den finansiella samordningen, genomgång av centrala delar i lagstiftningen och ger svar på de vanligaste frågorna inom området.

Strukturinsatser 2022

Under 2022 kommer bl.a. utbildningar i Tjänstedesign, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt JGL (Jämställdhet, Genus och ledarskap) att erbjudas. Förbundet kommer även att erbjuda stöd i verksamhetsutveckling genom tjänstedesign.

Vidare kommer förbundets kommuner erbjudas utbildning och introduktion i BIP, progressionsmätning. Då förbundet nu deltar i projekt Stoppa våldet kan det även komma att bli aktuellt med någon form av kompetensinsats inom dessa områden. Det kan då även bli aktuellt med att erbjuda chefer och personal hos parterna detta.

Insatsen Rebus kommer att fortsätta arbetet med att sprida kunskap runt personer som diagnostiserats med marginell intellektuell funktionsvariation. Ambitionen är att sprida kunskaperna vidare till de övriga förbunden i Värmland/Dalsland.

För att stärka kunskaperna runt att arbeta med projekt kommer styrelse, beredningsgrupp, projekt att erbjudas utbildning under året. Utbildningen ska vara anpassad utifrån arbetet inom FINSAM.

Klarälvdalens Samordningsförbund ingår i Regeringsuppdraget att öka upptäckten av Våld i nära relationer. Under 2021 genomfördes utbildning runt våld i nära relationer för att ge projektmedarbetarna i insatsen Rebus förberedelse och kunskaper runt att ställa frågor runt våld. Under 2022 kommer Rebus börja att använda validerade 7-frågeinstrumentet för att öka upptäckten. Att rutinmässigt ställa frågorna gör skillnad! Mer att läsa om Stoppa våldet finns i nästa flik.