Ansöka om medel

Hem / Ansöka om medel

Ansöka om medel

Har ni en idé för samverkan och behöver medel för att genomföra den? 

Klarälvdalens Samordningsförbund stimulerar samverkan genom att sprida kunskap och information, ge stöd till och initiera nya arbetsmodeller och former för samverkan. Förbundet identifierar också utvecklingsområden för ökad samverkan mellan myndigheterna. Förbundet kan därför finansiera insatser inom rehabiliteringsområdet som stödjer utvecklingen av effektivare arbetssätt. Dessa ska vara långsiktiga och ha som mål att skapa bestående förbättringar av medlemmarnas stöd som blir till nytta för enskilda individer. Finansieringen från samordningsförbundet kan avse både kortare och längre insatser. Långsiktiga insatser utgör mer än 12 månader. 

Övergripande utgångspunkt för samordningsförbundets insatser är att;
  • verka för att medborgare vid behov ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva

  • finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat

  • verka för en långsiktigt hållbar samverkan mellan förbundets parter

Att söka samverkansmedel 

Ta gärna kontakt med förbundschef Ann-Karin Bohl när ni har en idé så kan vi tillsammans diskutera förutsättningarna för en ansökan och hur arbetet bäst läggs upp. 

Syfte med samverkansmedel
  • Aktiviteter och insatser inom rehabiliteringsområdet som är till nytta för att den enskilde ska komma närmare egen försörjning, få arbete, börja studera och/eller uppnå högre livskvalitet. 
  • Aktiviteter och insatser som bidrar till en effektivare samverkan och ett bättre resursutnyttjande mellan myndigheterna.

Fria medel 

Medel kan sökas löpande under året utifrån att förbundet har fria medel till förfogande. Det kan röra mindre omfattande individ- och strukturinsatser. Beredningsgruppen bereder sedan ansökan och beslut fattas av styrelsen.

Målgrupper för insatser
Personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade insatser.

Vem kan ansöka om medel?
Medel till insatser kan sökas av parter som är medlemmar i Klarälvdalens Samordningsförbund. Ansökan kan göras av minst två av parterna i samverkan. En av parterna ska vara huvudman för insatsen. Andra aktörer kan få del av medel genom samarbete med den part som är huvudman för insatsen.

Grundläggande förutsättningar för samverkansmedel
Medlemmarna avgör varje år nivån på finansiell tilldelning till förbundet. Skulle villkoren väsentligt förändras till nackdel för förbundet kan förbundet i förtid avsluta pågående insats/projekt.

Uppföljning och utvärdering
Enligt lag ska alla finansierade insatser/projekt och aktiviteter inom samordningsförbundet följas upp och utvärderas. Vi vill även sprida goda idéer om samverkansinsatser, resultat och erfarenheter. Av dessa skäl ska insatser dokumenteras och rapporteras på det sätt som anges i varje avtal om finansiering av insats. 

Styrgruppen ansvarar för uppföljning utifrån måtten för de övergripande målen för individinriktade insatser och redovisas till styrelsen i delårs- och årsredovisningen. Efter beslut om beviljade samverkansmedel upprättas en utvärderingsplan tillsammans med förbundschef. Denna plan rör hur uppföljning på individnivå ska utformas nu då det saknas ett nationellt system för uppföljning av insatser. Planen kommer att förankras i insatsens styrgrupp. Det innebär att beslut om utvärdering fattas separat.

Beredning och beslut
Ansökan fylls i enligt blanketten här nedan och skickas därefter till förbundets kansli.
Förbundschef administrerar och bereder ansökan tillsammans med beredningsgruppen för beslut i förbundsstyrelsen.

För redan finansierade och pågående projekt gäller inlämning av ansökan till beredningsgruppens första höstmöte.

Blankett ansökan om finansiering av insatser KlaSam