Syftet med insatserna

Hem / Syftet med insatserna

Med en gemensam budget och ett gemensamt mål kan kommuner och regioner tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan erbjuda en mer sammanhållen och effektiv rehabilitering på den lokala och regionala arenan nära individen. I samordningsförbundet beslutar styrelsen om hur de gemensamma medlen ska användas utifrån de lokala behov som finns. Insatserna kan vara direkt fokuserade på den enskilde eller vara utformade på ett sätt som mer indirekt ändå uppnår syftet i bestämmelsen genom exempelvis strukturövergripande insatser för att stärka samverkan lokalt.

Insatserna som erbjuds ska ligga inom parternas samlade ansvarsområde. Genom att sammanföra resurser från de olika parterna kan samordnade bedömningar och insatser underlättas.

Individinriktade insatser

De individinriktade insatserna syftar till att deltagaren ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Insatserna kan vara arbetslivsinriktade, aktiverande och motiverande, behandlande eller förebyggande.

Villkoret för att få insatser inom ramen för finansiell samordning är att individen har ett klart behov av samordnade insatser från flera rehabiliteringsaktörer.

De individinriktade insatserna genomförs av medlemmarnas medarbetare.

Strukturövergripande insatser

De strukturövergripande insatserna syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering. De strukturövergripande insatserna kan bland annat innehålla förstudier, projektstöd eller kompetensutvecklingsinsatser och vänder sig
till anställda inom de samverkande myndigheterna.

Lokal behovsanalys

Vilka insatser som styrelsen fattar beslut om att genomföra utgår från de lokala behoven. Genom att kartlägga hur behovet och utbudet ser ut för olika målgrupper blir det enklare att hitta prioriterade målgrupper och vilka behov av insatser som finns i det område som samordningsförbundet verkar i.