Syftet med förbundets insatser

Hem / Syftet med förbundets insatser

Förbundets uppgift är att finansiera specifika direkta eller indirekta insatser, inom vårt geografiska område Forshaga, Hagfors och Munkfors. Insatserna ska genomföras nära individer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det innebär att individens behov ska vara utgångspunkten för alla samverkansinsatser, det gäller oavsett om insatsen är individinriktad eller strukturövergripande.

Insatserna som erbjuds ska ligga inom parternas samlade ansvarsområde. Genom att sammanföra resurser från de olika parterna kan samordnade bedömningar och insatser underlättas.

Individinriktade insatser

De individinriktade insatserna syftar till att deltagaren ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Insatserna kan vara arbetslivsinriktade, aktiverande och motiverande, behandlande eller förebyggande.

Villkoret för att få insatser inom ramen för finansiell samordning är att individen har ett klart behov av samordnade insatser från flera rehabiliteringsaktörer.

De individinriktade insatserna genomförs av medlemmarnas medarbetare.

Strukturövergripande insatser

De strukturövergripande insatserna syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering. De strukturövergripande insatserna kan bland annat innehålla förstudier, projektstöd eller kompetensutvecklingsinsatser och vänder sig
till anställda inom de samverkande myndigheterna.

Lokal behovsanalys

Vilka insatser som styrelsen fattar beslut om att genomföra utgår från de lokala behoven. Genom att kartlägga hur behovet och utbudet ser ut för olika målgrupper blir det enklare att hitta prioriterade målgrupper och vilka behov av insatser som finns i det område som samordningsförbundet verkar i.

Nationella Rådet har tagit fram en mall för behovsanalys. Den kan vara ett stöd vid framtagande av förslag på insatser. Se bifogad fil här ovan.