Rehabiliteringskoordinator

Hem / Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator

En behovsinventering 2019 hos parterna, och då specifikt hos kommunerna, visade på ett stort behov av tillgång till rehabiliteringskoordinering för dem som inte ingår i koordinatorernas nuvarande uppdrag.

Målgruppen var personer inom psykiatrisk öppenvård, Norra Värmland, vilka hade behov av rehabiliterande koordinering oavsett om de hade sjukpenninggrundande inkomst eller inte.

Arbetet bedrevs utifrån nuvarande rehabiliteringskoordinatorers grunduppdrag men med specifik inriktning på patienter som har ett identifierat behov av psykiatrisk vård och behandling. Denna funktion fanns inte och den nya projekttjänsten skulle vara ett viktigt led i att inom rimlig tid tillse ett identifierat stort behov av professionell samordningsinsats.

Syftet var att kvinnor och män i ålder 16 – 67 år, med vårdinsatser inom psykiatrisk öppenvård, Norra Värmland, skulle få möjlighet att få samordning av insatser genom en rehabiliteringskoordinator. Syftet var även att samordna hälso- och sjukvårdens insatser och att stödja patienter i rehabilitering och återgång i arbete eller annan sysselsättning. I uppdraget ingick även att koordinera samverkan mellan sjukvården, försäkringskassan, arbetsgivare, arbetsförmedlingen och socialtjänst.

Projektägare: Region Värmland

Projekttid: 2020-01 t.o.m. 2020-05

Resultat

Resultatet från tiden i projektet påvisade att det finns lite kunskap om försäkringsmedicin på enheterna. Många patienter är i sjukvården utan någon planering framåt. Detta leder ofta till passiva sjukskrivningar och det är oftast inte till patientens fördel. Under den tiden är patienter ofta sjukskrivna på heltid utan annan planering och det kan leda till att det blir svårare för patienten att återgå i arbete eller återinträda till arbetsmarknaden efter planlös sjukskrivning.


I samband med att projekttiden tagit slut för rehabiliteringskoordinatorer i psykiatrin
har kartläggning av tiden i verksamheterna mynnat ut i en utvecklingsgrupp. Gruppen
ska kartlägga verksamheter inom psykiatrin i Värmland, rutiner och arbetssätt samt hur
man arbetar med sjuk- och rehabiliteringsplanen i verksamheterna. I ett längre
perspektiv är tanken att försäkringsmedicin blir en naturlig del i psykiatrins vardag.

Slutrapport Rehabiliteringskoordinator