På rätt väg i Klarälvdalen

Hem / På rätt väg i Klarälvdalen

Bakgrund

I Klarälvdalens samordningsförbunds område saknas en strukturerad samverkan mellan förbundets parter kring målgruppen nollplacerade. Det finns behov av att skapa en struktur som kan säkerställa att individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som bedöms vara för sjuka att arbeta får möjlighet till samordning av rehabilitering.

Efter att förbundet lyft behovet 2018 påbörjade förbundets beredningsgrupp en kartläggning. Kartläggningen visade att ett stort antal individer i kommunerna idag inte har några aktuella rehabiliterande insatser, svårigheter i samverkan identifierades och individerna blev ofta kvar i behov av  ekonomiskt bistånd utan att ta sig vidare till arbete eller egen försörjning.

För att säkerställa att gruppen nollplacerade med ekonomiskt bistånd erbjuds samordnade insatser avsåg förbundet arbeta fram ett lokalt anpassat metodutvecklingsprojekt som ger samhällets aktörer möjlighet att ha ett salutogent och holistiskt förhållningssätt.

Beskrivning

Projektets huvudmål var att upprätta och implementera en metod för att säkerställa att alla personer
med ekonomiskt bistånd utan sjukpenninggrundande inkomst som bedöms vara för sjuka för att
arbeta, erbjuds samordning av insatser.
Samordnade insatsers syfte för individen;

  • Förhöjd livskvalitet
  • Att uppnå eller förbättra förmåga till arbete
  • Nå självförsörjning på sikt och lämna bidragsberoende

Samordnande insatsers syfte för verksamheterna;

  • Underlätta för en effektiv resursanvändning.

Projektägare: Henrica Liljenzin, Forshaga kommun

Styrgrupp: Beredningsgrupps representanter

Projektperiod: 2019-05-13 t.o.m. 2020-06-30

Resultat 

Samordnad individuell planering (SIP) som plattform och process bör användas för målgruppen nollplacerade. SIP ska klargöra den enskildes mål, vilka insatser som behövs, vem som ska
samordna insatserna samt vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för. Det kan vara insatser
från flera verksamheter och yrkesföreträdare. Individerna i målgruppen med oklar arbetsförmåga på
grund av ohälsa och sjukdom har ofta komplex problematik och behöver insatser från olika
myndigheter som samordnas. De behöver erbjudas rätt stöd, behandling och utredning från rätt
instans för att komma närmare arbetsmarknaden och öka sina möjligheter att bli självförsörjande
och/eller få rätt ersättning från rätt myndighet.

Erfarenheter

Individerna i målgruppen nollplacerade och berörd personal hos parterna uttryckte samma behov av
gemensamma mötespunkter och sammanhållen planering. Att lyfta fram användarperspektivet är av stor vikt men är inte alltid lätt att lösa. Kunskapen om att SIP, där förbundets fyra parter är delaktiga är en användbar plattform som prövats med gott resultat i flera närliggande förbund och i övriga delar av landet.

Oberoende om man väljer att bygga en ny struktur såsom SAMSIP för att möjliggöra att alla parter
kan delta och själva bjuda in eller om man väljer att använda de handläggarstöd som redan finns hos
kommunerna och Region och då kompletterar med separata inbjudningar till AF och FK, så fyller det
ett stort behov av gemensamt forum och planering. Inte minst för den berörda individen.
En viktig kunskap från andra projekt är att det tar tid att förändra arbetssätt. Det är en långsiktighet
man behöver ha.

Slutrapport På rätt väg i Klarälvdalen