Arvode och ersättningar 2023

Hem / Arvode och ersättningar 2023

Arvoden i förbundet följer Region Värmlands principer.

Jämförelsetal för år 2023 uppgår till 73 000 kr.

  • Ordförande har fast månadsbelopp med 3 % av jmf-talet, 2190 Kr
  • Vice ordförande har fast månadsbelopp med 2 % av jmf-talet, 1460 kr
  • Sammanträdesarvode för övriga ledamöter uppgår till 1,29 % av jmf-talet, 942 kr
  • Vid två eller fler sammanträden per dag kan sammanträdesarvode uppgå till högst 1,5 % sammanträdesarvode, 1 095 kr

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning utgår efter egen begäran och uppvisande av intyg om förlorad arbetsinkomst.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald har enligt rätt till ersättning för inkomstbortfall. För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalde ha haft ett faktiskt löneavdrag eller en inkomstförlust kopplat till uppdraget och kunna styrka detta. Ingen ersättning betalas ut utan aktuella och styrkta underlag och utbetalning sker på det senast gällande inlämnade underlaget.

Ersättning betalas ut som högst för en årslön motsvarande riksdagsarvodet. Såväl sammanträdestid som restid får ligga till grund för ersättningen. Förtroendevald som inte kan inställa sig vid sammanträdet på grund av faktorer som inte kan påverkas, som till exempel problem med tekniken eller i trafiken, kan beviljas ersättning för förlorad arbetsinkomst om detta kan styrkas. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan även betalas ut om en förrättning ställs in och den förtroendevalde kan styrka att det inte varit möjligt att ta tillbaka beviljad ledighet.

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall göras i anslutning till sammanträdet/-förrättningen, dock senast inom ett år och sändas till löneadministratör Munkfors kommun. Nya ledamöter och ersättare lämnar sina uppgifter på blanketten Anvisning till arvodesutbetalning för ordinarie ledamöter och ersättare i Klarälvdalens samordningsförbund. Blanketten lämnas till löneadministratör Munkfors kommun eller till förbundschef.

Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar

Styrelsemöte och internkonferenser samt av styrelsen prioriterade utbildningsinsatser.

Ersättning till ersättare

Arvoden och övriga ersättningar till ej tjänstgörande ersättare utgår vid tillfällen beslutade av styrelsen.

Sammanträdesarvode

Helt sammanträdesarvode (sammanträden över 4 timmar) utgår med 1,29 % av innevarande års riksdagsarvode. För sammanträden upp till 4 timmar utgår 0,75 % av innevarande års riksdagsarvode. Vid sammanträde med regionfullmäktige utgår 1,5 helt sammanträdesarvode.

Vid två eller flera sammanträden samma dag utgår sammanlagt högst 1,5 sammanträdesarvode.