Stoppa våldet

Hem / Stoppa våldet

Stoppa våldet

Det vi tidigare vet, från både svensk och internationell forskning, är att det även finns ett starkt samband mellan tidigare erfarenheter av våld och en senare psykiskt och fysisk ohälsa. Samordningsförbunden är en redan befintlig samverkansstruktur som kan användas för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer. Det är inte ovanligt att de personer som verksamheterna möter har erfarenheter av våld, såväl egen utsatthet som att ha bevittnat våld det vill säga att de har sett och/eller hört olika former av våld mot en närstående under sin uppväxt. I verksamheterna finns troligen även personer som utsätter eller har utsatt närstående och andra för våld. Även de som är benägna att utöva våld har rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt destruktiva beteende.

NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund och landets samordningsförbund har sedan 2019 ett regeringsuppdrag för ökad upptäckt av våld. Allt fler av landets samordningsförbund deltar i den pilotverksamhet som leds av NNS. Syftet med pilotverksamheten är att pröva hur samordningsförbundens struktur kan användas för att bättre samordna upptäckt av våld i nära relationer, samt samordna insatser på ett effektivt sätt. Ambitionen är att samordningsförbunden utbildar relevant personal i redan befintliga verksamheter om våld i nära relationer så att dessa sedan, med stöd av samordningsförbunden, kan inleda ett arbete med att ställa rutinmässiga frågor om våld till personer de möter i sina verksamheter.

I månad år fattade styrelsen beslut om att Östra Värmlands Samordningsförbund ska delta. För närvarande pågår förberedelser genom utbildning och framtagande av material. För förbundets del innebär deltagandet att individer som deltar i insatsen Rebus rutinmässigt kommer att få ett validerat frågeformulär med sju definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Formuläret kommer att delas ut var tredje månad vilket innebär att deltagarna kommer att få möjlighet att besvara frågorna vid flera tillfällen.

Detta formulär täcker:

  • Erfarenhet av våld under uppväxten
  • Utsatthet för våld av närstående
  • Utsatthet för våld av annan än närstående
  • Eget våldsutövande

Vet man hur många insatsernas deltagare som är eller varit utsatta?

I NNS-nytt nr 1 från 2020 kan vi läsa:

Vid analys av 376 besvarade frågeformulär, från berörda målgrupper i 7 län, uppger 8 av 10 kvinnor och 6 av 10 män att de sett och hört psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mellan närstående under sin uppväxt. Av de kvinnor och män som sett och hört våld uppger 9 av 10 att de senare i livet – som barn, ungdomar och som vuxna – har utsatts för samma våld och/eller utövat våld själva.
Det vi tidigare vet, från både svensk och internationell forskning, är att det även finns
ett starkt samband mellan tidigare erfarenheter av våld och en senare psykiskt och fysisk
ohälsa. Gemensamt för alla dessa 376 kvinnor och män är att de aldrig tidigare har fått frågor
om våld.

Du kan läsa mer om NNS projekt Stoppa våldet på hemsidan: stoppavaldet (nnsfinsam.se)