Ansöka om medel

Hem / Ansöka om medel

Ansöka om medel

För finansiering av nya och pågående individinsatser gäller att ansökan görs på blankett här nedan. Medel kan sökas löpande under året. Då det gäller insatser för nästkommande år ska ansökan lämnas till förbundet senast 2023-08-31.  Beredningsgruppen bereder sedan ansökan och beslut fattas därefter av styrelsen i oktober eller som senast november. 

För finansiering av 2024 års medel ska ansökan vara förbundet tillhanda senast den 2023-08-31 för beredning i beredningsgruppen under hösten för att styrelsen därefter ska fatta beslut i oktober eller som senast i november.

Har ni en idé för samverkan och behöver medel för att genomföra den? 

Samordningsförbundet Östra Värmland stimulerar samverkan genom att sprida kunskap och information, ge stöd till och initiera nya arbetsmodeller och former för samverkan. Förbundet identifierar också utvecklingsområden för ökad samverkan mellan myndigheterna. Förbundet kan därför finansiera insatser inom rehabiliteringsområdet som stödjer utvecklingen av effektivare arbetssätt. Dessa ska vara långsiktiga och ha som mål att skapa bestående förbättringar av medlemmarnas stöd som blir till nytta för enskilda individer. Finansieringen från samordningsförbundet kan avse både kortare och längre insatser. Långsiktiga insatser utgör mer än 12 månader.

Övergripande utgångspunkt för samordningsförbundets insatser är att;
  • verka för att medborgare vid behov ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva

  • finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat

  • verka för en långsiktigt hållbar samverkan mellan förbundets parter

Syfte med samverkansmedel
  • Aktiviteter och insatser inom rehabiliteringsområdet som är till nytta för att den enskilde ska komma närmare egen försörjning, få arbete, börja studera och/eller uppnå högre livskvalitet. 
  • Aktiviteter och insatser som bidrar till en effektivare samverkan och ett bättre resursutnyttjande mellan myndigheterna.

Målgrupper för insatser
Personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade insatser.

Vem kan ansöka om medel?
Medel till insatser kan sökas av parter som är medlemmar i Samordningsförbundet Östra Värmland. Ansökan kan göras av minst två av parterna i samverkan. En av parterna ska vara huvudman för insatsen. Andra aktörer kan få del av medel genom samarbete med den part som är huvudman för insatsen.

Grundläggande förutsättningar för samverkansmedel
Medlemmarna avgör varje år nivån på finansiell tilldelning till förbundet. Skulle villkoren väsentligt förändras till nackdel för förbundet kan förbundet i förtid avsluta pågående insats/projekt.

Uppföljning och utvärdering
Enligt lag ska alla finansierade insatser/projekt och aktiviteter inom samordningsförbundet följas upp och utvärderas. Vi vill även sprida goda idéer och öka kunskapen i Värmland/Dalsland om samverkansinsatser, resultat och erfarenheter. Av dessa skäl ska insatser dokumenteras och rapporteras på det sätt som anges i varje avtal om finansiering av insats. Samordningsförbundet har också ansvar för att rapportera in resultat i det nationella uppföljningssystemet Uppföljning Finsam.

Beredning och beslut
Ansökan skickas till förbundets kansli. Det finns möjlighet att få ta del av en ansökningsmall. För att få tillgång till mallen kontaktas kansliet via socialforvaltningen@filipstad.se

Beredningsgruppens uppdrag är att utgöra stöd för förbundskansliet genom att:
–        Bereda och förankra insatser
–        Initiera utvecklingsfrågor och definiera uppdrag
–        Stödja implementering av framgångsrika insatser
–        Bidra med kompetens
–        Verka för att den finansiella samordningen utvecklas