Organisationen

Hem / Om Förbundet / Organisationen

Organisation

Styrelsen

Samordningsförbundets beslutande organ är styrelsen som är ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen beslutar om mål, riktlinjer och budget.  Till stöd har styrelsen en tjänstemannaledd beredningsgrupp.

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen är gemensam och utgör basen för samverkan. Denna grupp är ett forum för gemensamma angelägenheter och utvecklingsaktiviteter – utifrån lokala förutsättningar. Beredningsgruppens medlemmar representerar respektive part för att ge stöd till förbundschefen, förankra hos parterna och ta fram förslag till styrelsen. 

Styrgrupp

Till aktiviteter som är mer omfattande såsom individinsatser skapas en styrgrupp. Styrgruppen består av beredningsgruppens representanter och behandlar insatsen i samband med beredningsgruppens möten. Insatsansvariga medarbetare och projektägaren deltar vid styrgruppens möten. 

Ägarsamråd

Under ett ägarsamråd förs en dialog mellan styrelsen och medlemmarna om förbundets verksamhet. Här kan också medlemmarna framföra önskemål och förslag om verksamheten och ta ställning till eventuella förändringar av medelstilldelningen. 

Verkställande tjänsteperson

Verkställande tjänsteperson har ett brett uppdrag såsom att verkställa styrelsen beslut, vara sammankallande i olika grupperingar samt upprätthålla kontinuitet och struktur i samverkansarbetet.