Förbundsgemensam resurs för statistik och analys

Hem / Förbundsgemensam resurs för statistik och analys

Förbundsgemensam resurs för statistik och analys

Bakgrund

Behovet av en resurs för uppföljning, analys och utvärdering identifierades under verksamhetsåret 2020. Förbunden i Värmland/Dalsland gick därför samman för att rekrytera och anställa en utredare för uppdraget att ge förbunden stöd vid uppföljning och analys. Detta i syfte att finna gemensamma strukturer för uppföljning i FINSAM Värmland/Dalsland. Vidare syftar den till att skapa underlag för att kunna möjliggöra väl underbyggda framåtsyftande beslut baserade på fakta om behov samt att finna mönster om lika/olika behov i olika kommuner (det lokala perspektivet).

Utredaren påbörjade sitt uppdrag i april och avslutade uppdraget i oktober då han fick annan tjänst. Under dessa sex månader genomförde han ett antal kartläggningar och utredningar. Då det gäller det stöd han gav förbundet så var det följande:

  • Stöd vid framtagande av mätbara mål för uppföljning av förbundets insatser
  • Stöd vid planering av insatsen Unga vuxna
  • Stöd till förbundschefen vid analys av statistik

Styrgrupp för uppdraget har varit förbundschefsnätverket. Vid uppföljning av insatsen kom styrgruppen fram till följande:

  • Det är svårt att tillgodose förbundens behov av stöd vid uppföljning och analys då behoven ser så olika ut.
  • Det bästa är att utöka samverkan mellan förbunden och på så sätt stödja varandra vid uppföljning och analys.