Finansierade projekt

Hem / Finansierade projekt

Samordningsförbundet östra Värmland finansierar tre projekt:

Drivkraften Filipstad
Projektägare: Filipstads kommun
Projektstart: 2017
Målgrupp:
Psykisk ohälsa 
Personer som riskerar att skrivas ut från Arbetsförmedlingen/SKAT 14
Personer som uppbär försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Unga vuxna med aktivitetsersättning
Långtidssjukskrivna
Syfte:
Minska den psykiska ohälsan
Identifiera kvinnor som är utsatta för våld i nära relation

Drivkraften Storfors
Projektägare: Storfors kommun
Projektstart: 2017
Målgrupp:
Psykisk ohälsa
Unga vuxna med aktivitetsersättning
Långtidsarbetslösa
Syfte:
Projektet syftar till att identifiera drivkraften hos varje enskild deltagare. Det görs genom fokus på samtal och coachning som metod.  

Nyckeln
Projektägare: Region Värmland
Projektstart: 2016-våren 2023
Målgrupp:
Personer i behov av coaching, kartläggning och/eller samordning av myndighetsinsatser
Personer som söker vårdcentralerna för psykisk ohälsa
Personer där det av myndigheter eller sjukvård uppmärksammats ett behov av samordning
Syfte:
Förstärka stödet för personer som söker vårdcentralen för psykisk ohälsa
Underlätta återgång till arbetsmarknad eller studier
Stärka och utveckla samverkan med för den enskilde viktiga myndighetskontakter
Identifiera kvinnor som är utsatta för våld i nära relation