Projekt

Hem / Projekt

Projekt Rebus

Sedan 2015 har diskussioner i beredningsgrupp förts om behovet av individuellt stöd för vuxna personer i förvärvsaktiv ålder. Sedan 2015 bedriver Klarälvdalens samordningsförbund satsning för att stärka samverkan mellan förbundets parter genom Samverkansteam. I dessa team har handläggare också uttryckt behovet av att kunna erbjuda individuellt stöd till vuxna.

Klarälvdalens samordningsförbund bedömer att det är av vikt att använda resurser effektivt och önskar med projektet göra en större satsning i samordnade individuella insatser till målgrupp som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och att bli självförsörjande. Många satsningar under senaste åren har varit strukturella i form av bl.a. kartläggningar och utbildningsinsatser. Individinsatser har de senaste åren främst riktats till unga och i dagsläget finns i förbundsområdet ett antal projekt och satsningar som arbetar med målgruppen unga upp till 24 år. Behovet av individstöd för målgruppen förvärvsaktiva i åldern 18- 64 år i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser har inte klarat att tillgodoses i förbundets tre kommuner.

Projektet skall erbjuda ett individuellt stöd utformat efter deltagares behov. Syftet är att öka deltagarnas välbefinnande och upplevda livskvalitet. Målet är att genom individuellt stöd och samverkan mellan förbundets parter, skall deltagare nå eller närma sig egen försörjning. Metoden för arbetet skall grunda sig i motiverande samtal och stegförflyttning. Insatser som erbjuds kan innefatta individuella motiverande samtal, arbetsträning med särskilt stöd för de som behöver prova omfattningen av sin arbetsförmåga, gruppaktiviteter, friskvård, social träning, praktikbesök och insatser i samverkan med andra aktörer.

Projekt Tjänstedesign

Samordningsförbunden i Värmland/Dal har i olika omfattningar varit med och finansierat insatser i projekt KUR – Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa samt projekt KUPO som bygger på de resultat som framkommit i KUR. Resultaten i KUR baserades på ett genomgripande arbete inom metoden tjänstdesign där landstinget funnits med genom Experiolab, en del av Landstinget i Värmland.
Förbunden arbetar med att förbättra samverkan mellan de olika myndigheterna genom gemensamma metoder, ökad kunskap om varandras system, gemensamma kartläggningar m.m.

Samordningsförbunden är en plattform för att gemensamt arbeta med individens resa från offentligt beroende av försörjning till egen försörjning med individens perspektiv och behov som utgångspunkt. Syfte med att finansiera tjänstedesign är för att se hur förbundsarbetet kan förbättras utifrån deltagare/kunders perspektiv.

Målgruppen för tjänstedesign är förbundens styrelser, styr- och beredningsgrupper, medarbetare i samverkansinsatser och medborgare som behöver stöd från två eller flera myndigheter/vårdgivare.

Pilotprojektet startades upp under hösten 2017 där projektledare/tjänstedesigner tillsammans med expertis från Experiolab arbetar fram upplägg för projektet. Värmland är tänkt att vara ett pilotprojekt inom Finsamvärlden då fler förbund, enskilt eller gemensamt, har tillfrågat Experiolab om deras tjänster i liknande projekt.

”Tjänstedesignvärlden” regionalt och nationellt ser en stor möjlighet i att få synliggöra välfärdsarbetet genom FINSAM