Samordnad rehabilitering för personer diagnostiserade med ADD

Hem / Samordnad rehabilitering för personer diagnostiserade med ADD

Samordnad rehabilitering för personer diagnostiserade med ADD

Bakgrund

Insatsen var en individinriktad insats i projekt Rebus som syftade att ge rätt stöd för målgruppen personer diagnostiserade med ADD(Attention Deficit Disorder).

Under 2020 identifierade förbundet behov av att utveckla stödet för målgruppen som diagnostiserats med ADD. Svårigheter är mindre synliga för omgivningen vilket gör att personerna inte får eller har rätt till det stöd de behöver för att närma sig eller nå egen försörjning.

LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) har som syfte att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt men målgruppen tillhör inte idag någon av personkretsarna. Trots detta har personerna med ADD omfattande behov av stöd som oftast är minst lika stort som för de med exempelvis autism.

Diagnoskriterierna för autism har ändrats på senare år och förbundet har uppmärksammat att det skulle innebära att personerna i målgruppen också skulle behöva få detta utrett.  Insatsen erbjöd därför dessa individer att göra en ny utredning och ny kartläggning av behov för att på så sätt öka deras möjligheter till rätt stöd som gör att de klara närma sig arbete eller studier.

Resultatet från insatsen kan sedan användas för vidare arbete med strukturinriktade insatser.

Resultat

Under 2021 genomfördes tre utredningar på deltagare i Rebus. De deltagare med enbart en ADD-diagnos, som gjort en ny NP-utredning via Rebus, har även fått en autismdiagnos vilket gett möjlighet till extra stöd via vuxenhabiliteringen (utbildning om diagnos, samtalsstöd, möten med arbetsterapeut och sjukgymnast) och LSS (boendestöd, kontaktperson mm).