Digital anslagstavla

Hem / Digital anslagstavla

Här hittar du protokollsanslag från senaste styrelsemötet samt information om dataskyddsombud och om att överklaga beslut.

Protokollsanslag

Här anslås justerade styrelseprotokoll.

Styrelsemöte 240522, justerat

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR – General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombud är Thony Liljemark, Munkfors kommun och nås på e-post: thony.liljemark@munkfors.se

Information om hur förbundet hanterar personuppgifter

Förbundsstyrelsen för Klarälvdalens Samordningsförbund är Personuppgiftsansvarig (PUA) och är ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter i verksamheten. Förbundschefen organiserar och hanterar personuppgifterna. De personuppgifter som förbundet hanterar är i första hand uppgifter om förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer och personal, men också deltagarlistor till de konferenser, seminarier och utbildningar som förbundet arrangerar och finansierar.

Både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter.

Dessa register ska upprättas skriftligen, vara tillgängliga i elektronisk format och hållas uppdaterade. På begäran ska registret göras tillgängligt för Integritetsskyddsmyndigheten.

Vad som ska finnas med i förteckningen beskrivs i artikel 30 i dataskyddsförordningen. Mer information kan hittas på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida samt på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Förbundet hanterar inga personuppgifter om deltagare i de individinsatser som finansieras via förbundet.
Vid fotografering för bilder till samordningsförbundets webbplats är som rutin att alltid be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden är tänkt att användas. Om du inte samtycker till att medverka på bild så respekteras detta naturligtvis! Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen som du inte vill ska synas där, så kontakta förbundet med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns, så tas den bort omgående.

Personuppgiftsincident

Om en incident inträffat som innebär olagligt eller brottsligt intrång i system, förlust av uppgifter eller att uppgifter läckt ut eller liknande finns krav på incidentrapportering. En personuppgiftsincident ska rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten enligt huvudregeln senast 72 timmar efter det att den personuppgiftsansvarige upptäckt det.

Överträdelser mot förordningens bestämmelser kan leda till särskilda sanktionsavgifter, både för den personuppgiftsansvarige och för personuppgiftsbiträdet. Det finns även skadeståndsbestämmelser.

Att överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i en region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller en region som är förbundsmedlem.

Kontaktuppgifter till förbundet finns under rubriken Kontakt