Kunskapsutveckling

Hem / Arkiv / Kunskapsutveckling

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Värmlands samordningsförbund har gemensamt beslutat att delfinansiera projektet under 2015

Bakgrund

Sedan flera år tillbaka samarbetar Landstinget i Värmland och Försäkringskassan för att effektivisera sjuk- skrivningsprocessen. I det samarbetet är särskild tonvikt lagd på psykisk ohälsa och sjukdomar i nacke, ax- lar och rygg. Inom ramen för detta samarbete har vi sett ett stort behov av att kartlägga och analysera bakomliggande faktorer till varför den psykiska ohälsan ökar mest och numera är den största diagnosgruppen vid sjukskrivning. Försäkringskassans statistik visar att en särskilt utsatt grupp är anställda inom offentlig sektor som arbetar inom vård, skola och omsorg.

Det finns ett behov av att sammanställa de fakta och den tillgängliga kunskapen som finns inom området. Det pågår många olika projekt och insatser i Värmland som riktar sig till gruppen med psykisk ohälsa. Huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länets kommuner och Landstinget i Värmland är involverade i olika grad i de olika projekt och aktiviteter som pågår. Arbetet sker i parallella spår och är inte i alla delar känt av alla. Det finns risk för att behandling och rehabilitering av personer med psykisk ohälsa kan bli ineffektivt och inte upplevas som det mest relevanta för individen.

Syfte

Parterna arbetar idag på olika sätt och med olika uppdrag kring personer med psykisk ohälsa. Det vi ibland kan sakna är samsyn, gemensamma uppdrag och helhetslösningar samt gemensam plattform.

Genom gemensam faktainsamling och analys vill vi öka kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa hos samverkande parter inklusive arbetsgivare i syfte att kunna ge personer med psykisk ohälsa bästa möjliga stöd till eget arbete eller studier.

Genom att alla involverade parter tar ett samlat grepp är syftet också att effektivisera insatserna till personer med psykisk ohälsa.

Mål

Det övergripande målet på lång sikt och på samhällsnivå är att minska den psykiska ohälsan. Det är dock inte det direkta målet för projektet. De mål vi har är inom kunskap och samarbete och är följande:

-de parter som jobbar med eller kring personer med psykisk ohälsa har fått ökad förståelse och kunskap om bakomliggande faktorer och hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck samt kunskap om evidensbaserade arbetsmetoder.

-de parter som arbetar med eller kring personer med psykisk ohälsa samarbetar med varandra på ett effektivs sätt och utifrån individens behov av individuella lösningar.

-de personer som har psykisk ohälsa har fått möjlighet att påverka och utforma insatser och samarbetsformer.

Målgrupp

Medarbetare hos alla de samverkande parter som finns runt personer med psykisk ohälsa samt arbetsgivare.

Arbetssätt:

Faktainsamling

Workshops

Upprätta samverkan/aktivitetsplan

Genomförande

 

Projektet avslutades 2015-12-31.