Kraftstation

Hem / Arkiv / Kraftstation

Projekt Kraftstation är ett EU-finasnierat projekt som pågår under perioden 2009-07-01 till och med 2012-06-30.

Genom Klarälvdalen flyter Klarälven som förser det omgivande samhället medmycket energi. Kraftstationer återfinns med jämna mellanrum längs älven. I överförd mening kan en kraftstation också innebära en plats där personer möts och laddas med energi. Projekt Kraftstation innebär att ladda deltagare med energi. Projekt Kraftstation innebär också att arbetsgivare kan koppla in sig och få tillskott av energi.
Ett grundläggande synsätt hos Kraftstation är att man för Dig som inskriven skapar möjligheter genom att synliggöra Dina faktiska förmågor. Projektet kan ge Dig personligt stöd i att komma framåt. Den viktigaste utgångspunkten är Du och Dina önskningar och behov.
Det är inte möjligt att själv söka till Kraftstation. Det är handläggare hos de olika myndigheterna som kan anvisa Dig till projektet.

Syfte:

Bygga vidare på de erfarenheter som idag finns hos parterna av individuell handledning och coachning. Dessa insatser är dock överlag för begränsade och saknar inte minst en tydlig arbetsgivarkoppling. En grundsten som kommer att användas är de s.k. handläggargrupperna. Här finns kompetens om varandras roller, lokal individkännedom mm.

 • En nära samverkan med de olika aktörerna som arbetar inom kommunernas sociala sektorer liksom med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstingets vårdcentraler.
 • Förstärka närvaron av specialistresurser.
 • Skapa utökade resurser för individhandledning och coachning.
 • Bygga upp en nära kontakt och kännedom med det lokala
  näringslivet och de olika kommunala/offentliga arbetsgivarna. Fånga upp de behov som finns och finna lösningar på idag föreliggande hinder.
 • Förmedla individer och deras specifika kompetenser
  till behov hos företag och arbetsgivare.
 • Möta arbetsgivarnas behov av arbetskraft, vilket i vart fall på sikt är en strategisk nödvändighet.
 • Bidra till ett ömsesidigt ändrat synsätt på målgruppen. Detta gäller att stärka individernas egen självbild men också att få arbetsgivare att se individernas kompetens och resurser bakom den egna invanda schablonbilden.