REBUS

Hem / Projekt / REBUS

Projekt Rebus 2021

En individ inriktad insats som syftar till att öka välbefinnande och livskvalitet för personer i behov av samordnad rehabilitering som ger dem möjlighet att närma sig eller nå egen försörjning. Deltagare identifieras lokalt hos enskild part/parter och målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder 18 – 64 år

Förbundet har identifierat behovet av individuellt stöd för målgruppen förvärvsaktiva i åldern 18- 64 år som behöver samordnad rehabilitering och som kan ha både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter har inte klarat att tillgodoses i förbundets tre kommuner. Utifrån detta behov startades 2017 projekt REBUS och behovet kvarstår.

Målet med projektet är att deltagare skall närma sig eller nå egen försörjning genom upprättade delmål(steg) samt övergripande slutmål(uppdraget). 80 % skall, mätt mot uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut. 45 % av dessa skall vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen.

Under 2021 kommer projektet utöver det ordinarie uppdraget att utföra strukturpåverkande insatser och kopplat till identifierade behov under 2020, utvecklingsarbete samt fortsätta sitt arbete med att identifiera behov. Detta innebär att projekt REBUS består av två verksamhetsinriktningar för 2021. Varav den huvudsakliga delen individinriktade insatser samt en del kopplat till strukturella insatser vilket medför ett något minskat deltagarantal.

Resultatet från verksamhetsinriktningen, identifiera behov, kan sedan användas för vidare arbete med individ- och strukturinriktade insatser.