Projekt REBUS

Hem / Projekt / Projekt REBUS

Projekt REBUS=latin för framgång= ex.stegförflyttning

Bakgrund

Klarälvdalens samordningsförbund bedömer att det är av vikt att använda resurser effektivt och önskar med projekt REBUS att göra en större satsning i samordnade individuella insatser till målgruppen som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och att bli självförsörjande. Många satsningar under senaste åren har varit strukturella i form av bl.a. kartläggningar och utbildningsinsatser. Individinsatser har de senaste åren främst riktats till unga och i dagsläget finns i förbundsområdet ett antal projekt och satsningar som arbetar med målgruppen unga upp till 24 år. Behovet av individstöd för målgruppen förvärvsaktiva i åldern 18- 64 år i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser har inte klarat att tillgodoses i förbundets tre kommuner.

Projektet skall erbjuda ett individuellt stöd utformat efter deltagares behov. Syftet är att öka deltagarnas välbefinnande och upplevda livskvalitet. Målet är att genom individuellt stöd och samverkan mellan förbundets parter, skall deltagare nå eller närma sig egen försörjning. Metoden för arbetet skall grunda sig i motiverande samtal och stegförflyttning. Insatser som erbjuds kan innefatta individuella motiverande samtal, arbetsträning med särskilt stöd för de som behöver prova omfattningen av sin arbetsförmåga, gruppaktiviteter, friskvård, social träning, praktikbesök och insatser i samverkan med andra aktörer.

Syfte

Det primära syftet med Projekt ”Rebus” är att genom samverkan och samarbete med hjälp av individinriktade insatser stegförflytta individen mot egen försörjning. Insatserna ska också öka till ett välbefinnande och livskvalitet för målgruppen vilket är av vikt ur såväl ett individ- som samhällsperspektiv.

Mål

Resultatmål: Stegförflyttning genom uppsatta delmål. Att deltagare skall nå eller närma sig egen försörjning, studier eller vara aktuell hos rätt part. 80 % skall, mätt mot uppsatta delmål, gjort en stegförflyttning vid avslut. 30 % ska vid avslut ha nått målet arbete eller studier.

Effektmål: Direkta effektmål är ökat välbefinnande och upplevd livskvalitet för deltagaren samt att förhindra rundgång mellan parterna. 80 % skall, mätt mot enkätsvar, uppge upplevt ökat välbefinnande samt vid avslut fastställt en handlingsplan om inte arbete och studier är aktuellt vid avslut.

Indirekta effektmål: är en ökad samsyn om individernas behov och adekvata insatser genom samverkan. Samverkan är alltså ett mål i sig och inte endast ett medel för att få bättre rehabilitering. Denna samverkan ska syfta till ökad effektivitet ur ett samhällsperspektiv. Samverkansparter skall mätt mot enkätsvar uppge upplevt positiv och ökad effekt av samverkan.

Målgrupp

Deltagare identifieras lokalt hos enskild part. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder 18 – 64 år som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Arbetslinjen är tydlig, parterna behöver få en samsyn kring begreppet arbetsförmåga och rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter. Personerna skall vara aktuella hos minst två av parterna i förbundet.

Omfattning: Totalt bedömdes målgruppen för FINSAM insatser kunna vara fem procent av den arbetsföra befolkningen vilket motsvarade ca 300 000 individer i riket (FINSAM, 2016). Inom Klarälvdalens samordningsförbundsområde skulle gruppen bestå av ca: 1143 individer beräknat på hela befolkningen enligt befolkningsstatistik men reduceras då insatserna riktar sig till personer i förvärvsaktiv ålder (SCB, 2016).

Metod

Metoden för arbetet skall grunda sig i motiverande samtal och stegförflyttning samt i de fall som beslutas metoden Supported Employment. Utgångspunkten för det arbetet är samordnade individuella insatser.

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Stegförflyttning skall användas med tydliga och mätbara uppsatta delmål och mål. Varje insats som genomförs skall fungera som en successiv förberedelse för nästa steg, vilket kan vara att skapa en studieplan, utreda upplevda fysiska och psykiska hinder, bli inskriven på Arbetsförmedlingen eller vid kommunens Arbetsmarknadsenhet för att där kunna erbjudas en arbetsprövning, arbetsträning eller praktik. Aktivitet anpassas för att på bästa möjliga sätt kunna stödja individuella behov i ett led att uppnå ökat välbefinnande och livskvalitet.

Supported Employment är en insats som kan erbjudas och som syftar till att ge individen stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Grundtanken är att alla människor med funktionshinder kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om de bara hittar rätt arbete och rätt arbetsplats. Insatsen kan erbjudas personer som bedöms ha en arbetsförmåga och som kan utföra praktik i näringslivet.

Omfattning och avgränsning

Totalt 40 deltagare löpande då personer som anvisas till liknande projektet bedöms ha omfattande stödbehov. Erfarenhet från nationella och lokala satsningar är att flexibelt och individuellt format stöd är framgångsrikt och ger goda resultat. Erfarenhet talar också för att många av de individer som kommer vara aktuella för projektet är i behov av omfattande stöd för att närma sig eller få ett arbete. Antalet utvärderas och revideras under projektets genomförande. Fördelning 17 deltagare Hagfors, 17 deltagare Forshaga samt 6 deltagare Munkfors skall i första hand erbjudas men platserna kan fyllas utifrån behov.

Varje part ansvarar för att den enskilde får det stöd den är berättigad till. Det betyder att insatser sker först och främst hos parterna och att de behovsidentifierade insatserna/aktiviteterna som beslutats av styrgrupp och som finansieras av projektet är ett komplement till dessa för att kunna möjliggöra stegförflyttning. Deltagare i projektet skall ha sin försörjning hos någon av de anvisande parterna. Projektet ansvarar inte för personens försörjning under deltagande.

Projektperiod

För att möjliggöra att satsningen kan upparbeta adekvata metoder med fokus på långsiktiga och hållbara lösningar för deltagarna samt etableras bör projektet sträcka sig över tid. Beslut om fortsättning fattas av styrelse för varje nytt verksamhetsår utifrån utvärdering av projektet och önskemål om inriktning.

Genomförande

Fas 1:

Aktiviteter inför genomförande. Behovsanalys och planering.

Period: 2017-01-01 t.o.m. 2017-02-28

2 personer anställs med start 2017 med uppdraget att inom förbundsområdet arbeta operativt med totalt 40 deltagare löpande. Fördelning 17 deltagare Hagfors, 17 deltagare Forshaga samt 6 deltagare Munkfors skall i första hand erbjudas men platserna kan fyllas utifrån behov. I Fas 1 utformas/fastställs material och rutiner som behöver användas men vilket revideras kontinuerligt efter behov. Det kan innebära samtyckesblanketter, anvisningar, handlingsplaner, uppföljning och rapporteringsmaterial. Utbildning i Supported Employment och SUS påbörjas/planeras.

Styrgrupp etableras och ansvarar för att ge förutsättningar för ett genomförande. Det innebär bl.a. rutiner för deltagande i Samverkansteam, rapportering, kontakter med parterna.

Fas 2:

Rutiner och strukturer för att operativt realisera aktiva insatser.

Period: 2017-03-01 –

Tillsammans med handläggare kan personer ansöka om att delta i projektet, blankett kan exempelvis finnas på förbundets hemsida www.klasam.se.

En överenskommelse/handlingsplan upprättas tillsammans med individen anvisande part(handläggare) och projektets medarbetare som innehåller delmål och mål.

Varannan månad eller annan tätare överenskommen tidsintervall sker uppföljning med deltagare, projektets medarbetare och anvisande part som utgår från vilken stegförflyttning som skett mätt mot uppsatta mål, vilket också avgör hur länge deltagaren är aktuell i insatsen och i projektet. Under inskrivning i projektet kommer löpande uppföljning att ske enligt följande uppföljningsmodell.

Kartläggning- Aktivitet- Prövning – Avslut

För att arbeta effektivt med samordning av befintliga resurser och kompetenser utifrån individens behov skall förbundets etablerade Samverkansteam kunna användas för att se över insatser och helhet kring individen samt fungera som ett tvärprofessionellt stöd. Projektmedarbetarna deltar vid samtliga sammankomster.

Några exempel på aktiviteter som kan erbjudas:

  • Motiverande samtal
  • Kartläggning
  • Gruppaktiviteter
  • Social träning
  • Friskvårdsaktiviteter
  • Arbetsprövning och arbetsträning
  • Praktik

Insatser kommer kontinuerligt behovs identifieras och beslutas av styrgrupp så som ev. utredningar, arbetsprövningsplatser, utveckling av samverkansverktyg som t.ex. KLARSIP (Samordnad individuell planering).

Fas 3:

Uppföljning och utvärdering.

Period: 2017 09-01 t.o.m. 2017-10-31

Insamlande av information och analys av metoder och resultat sker kontinuerligt under september och oktober för att vara färdigställd inför beslut om verksamhet för kommande år som sker i november av styrelse. Fas 3 sker parallellt med fortsatt arbete i Fas 2. Projektmedarbetare presenterar prognos och rapporterar information som analyseras i styrgrupp. Beslut om åtgärder fattas i styrgrupp och presenteras för förbundets styrelse av verkställande tjänsteman. Vid varje årsslut sammanfattas en årsrapport för satsningen av projektmedarbetare.

Organisation

Projektägare är Forshaga kommun.

Samordningsförbundet leds av en styrelse och till sin hjälp har styrelsen en verkställande tjänsteman för att verkställa beslut. Vidare har förbundet en beredningsgrupp vilket är ett strategiskt viktigt forum för dialog om behov och insatser samt att utgöra stöd genom att klart ge mandat och förutsättningar till handläggarna.

En styrgrupp bestående av förbundets beredningsgrupp skall finnas under hela projektet.om har i sitt uppdrag ansvaret för övergripande planering, kontroll och styrning. Vidare skall den verka för att insatsen genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet med uppdragsgivarens intentioner.

Samverkansteamen skall verka som ett tvärprofessionellt stöd där lösningar på individnivå och i samarbete kan finnas och kunskap om dessa spridas. Samverkansteamen är en viktig resurs för projektets medarbetare då samlad kompetens återfinns i detta forum.

Projektmedarbetarna arbetar operativt i förbundsområdets tre kommuner. De kommer vara placerade vid någon av förbundets parter som exempelvis vid kommunernas Arbetsmarknadsenheter. Samlokalisering med parterna bedöms vara av vikt. En av projektmedarbetarna har det övergripande ansvaret för det operativa arbetet med rapportering och utvärdering till styrgrupp samt i SUS (SUS- myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.) . Detta innebär att 20 % avsätts utav en 100 % tjänst för att säkerställa samordning i projektet.

Organisationskarta:

Uppföljning

Uppföljning sker med hjälp av framtagna instrument för att mäta effekter av samverkan av Finsaminsatser som utvecklats av Indikatorprojektet. Projektets medarbetare har i sitt uppdrag att ansvara för individstödet, enkäter, löpande uppföljning enligt modell kartläggning-aktivitet-prövning-avslut, att rapportera till styrgrupp, framställa rapporter till styrelse och att rapportera statistik i SUS.

Projektmedarbetare deltar vid styrelsesammanträde minst en gång per år. Projektmedarbetare/ren deltar vid varje styrgrupp samt vid Samverkansteamen.

Jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i samtliga insatser i projektet. All statistik redovisas könsuppdelad och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv som skall ligga till grund för fortsatt arbete.

Styrning och beslutsmodell

Styrelse fattar beslut vid förändringar av mål, målgrupp samt budgetramar. Styrgruppen fattar beslut som gäller inom ramen för den beviljade projektansökan. Enskild projektmedarbetare fattar beslut inom ramen för tecknande individkontrakt i samråd med projektsamordnare.

Styrgruppens uppgift är att på övergripande nivå formulera kortsiktiga och långsiktiga mål som anger vilka tjänster som ska levereras, läs mer.  Inför detta arbete kan handläggare i Samverkansteamen samt medarbetarna i projektet bidra med viktiga underlag.

Målen utformas utifrån den service och de tjänster som möjliggörs av projektet. Analysarbetet kan dela upp i fem delar: samla information, fokusera, sök orsaker, dra slutsatser och ge förslag till åtgärder.

Första steget handlar om att samla ihop information som leder fram till: vad ser vi? Finns det några mönster? Nästa steg är att fokusera på vilka indikatorer som behöver analyseras djupare för att söka orsaker till resultaten. Utifrån detta kan slutsatser dras och förslag till möjliga åtgärder ges. Statistik är ett av flera bidrag för att beskriva verkligheten. Modell hämtad från SKL.