På rätt väg i Klarälvdalen

Hem / Projekt / På rätt väg i Klarälvdalen

 

PÅ RÄTT VÄG I KLARÄLVDALEN

Bakgrund/problembeskrivning

SKL har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2016 enats om en viljeinriktning kring spridning av samarbete liknande metodutvecklingsprojekt PÅ RÄTT VÄG med målgruppen nollpacerade som genomfördes av Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar SGI och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

I Klaräldalens samordningsförbunds område saknas idag en strukturerad samverkan mellan förbundets parter kring målgruppen nollpacerade. Det finns behov av att skapa en struktur som kan säkerställa att individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, bedöms vara för sjuka att arbeta och som uppbär ekonomiskt bistånd får möjlighet till samordning av rehabilitering.

Bidragsberoende är en faktor som visat sig öka hälsoproblemen och ytterligare förstärka utanförskapet. Ekonomiskt bistånd skall finnas som stöd under kortare perioder när den enskilde har ekonomiska svårigheter och inte vara det enda försörjningsalternativet för de personer som står långt från arbetsmarknaden. Det har också visat sig att barn till de personer som står långt från arbetsmarknaden påverkas negativt genom förhöjd risk att själva drabbas av fysisk och psykisk ohälsa.

Efter att förbundet lyft behovet under ett gemensamt möte mellan beredningsgrupp och styrelse i början av år 2018 påbörjade förbundets beredningsgrupp en kartläggning. Kartläggningen har visat att ett stort antal individer i kommunerna idag inte har några aktuella rehabiliterande insatser, svårigheter i samverkan har också kunnat identifieras och individerna blir ofta kvar vid ekonomiskt bistånd utan att ta sig vidare till arbete eller egen försörjning.

Beskrivning

För att säkerställa att gruppen nollpacerade med ekonomiskt bistånd erbjuds samordnade insatser önskar förbundet arbeta fram ett lokalt anpassat metodutvecklingsprojekt liknande PÅ RÄTT VÄG som ger samhällets aktörer möjlighet att ha ett salutogent och holistiskt förhållningssätt.

Projektägare: Henrica Lijenzin, Forshaga kommun Styrgrupp: Beredningsgrupps representanter

Projektet beräknas kunna starta 2019-04-15. Förberedelser inför start ansvarar upprättad styrgrupp för. Förberedelser handlar bl.a. om att arbetsbeskrivning för uppdraget till projektledare samt rekrytering.

Upprättande av modell (fas 1) 2019-04-15 – 2019-08-31 Projektledare arbetar för att tillsammans med parterna Landstinget i Värmland, Försäkringskassan, kommunerna Hagfors-, Munkfors- och Forshagas socialtjänst samt Arbetsförmedlingen ta fram ett förslag på lokal modell.

Projektledare har i uppgift att ansvara för omvärldsbevakning, kartläggning av befintliga rutiner och insatser hos parterna, ta fram material och data som krävs samt för rapportering till beredningsgrupp, tjänsteman och styrelse.

Genomförande (fas 2) 2019-09-01 – 2020-02-28 Projektledare leder det operativa arbetet som ett processtöd tillsammans med parterna för att implementera den framtagna modell som parterna är eniga om samt vara parterna behjälplig under införandet. Projektledare ansvarar för slutrapportering till styrelse och styrgrupp samt en skriftlig slutrapport.