Syfte och mål

Hem / Om Förbundet / Syfte och mål

Övergripande mål och syfte

Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att aktuella samhällsresurser används på ett effektivt sätt och är till nytta för medborgarna.

Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och dels att underlätta för en effektiv resursanvändning.

Varje part ansvarar för att den egna organisationen bygger in samverkan i strukturen, så att samverkan på lång sikt ska fungera utan yttre stöd.

Ur ett medborgarperspektiv innebär det att personer med behov av samordnat stöd erbjuds individuella insatser. Det är parternas samlade kompetens, insatser och lösningar som är det primära verktyget. Förväntat resultat är ökad möjlighet till egen försörjning.

För samhället innebär det att ta till vara på arbetskraftsresursen då fler förväntas komma till arbete.

Målgrupper

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser från minst två av de samverkande parterna. Samordningsförbundet har möjlighet att agera utifrån ett samhällsperspektiv och kan därför verka bredare än respektive myndighets verksamhetsmål. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av beredningsgruppen.

Samordnande insatser

Finansiell samordning kan ses som en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som de samverkande myndigheterna/parterna redan ansvarar för. Samordningen skall beröra minst två av de samverkande parterna.

Resurserna kan användas till utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Resurserna kan också användas till samordnande insatser för målgrupp, gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar.