Projekt Juventus

Hem / Arkiv / Projekt Juventus

MÅLFORMULERING, PROJEKTETS MÅLÖVERGRIPANDE MÅL

Förstudien ska leda fram till en önskvärd och hållbar struktur som fångar upp deungdomar som idag hamnar i arbetslöshet.

Idag finns det ett system som har lett fram till att ungdomsarbetslösheten har nått orimligaproportioner. Vi ska analysera det systemet och hitta förbättringsområden för att motverka attungdomar står utan gymnasiekompetens.

Strukturen ska vara möjlig att föra in i de system som existerar idag.

Tidigare erfarenheter visar att projektverksamheter traditionellt har varit separerade från deordinarie verksamheterna, och resultaten har inte tillvaratagits även om de har varit bra.

Under förstudien ska en struktur skapas som i en genomförandeplan redan från början integrerasi de befintliga.

Strukturen ska innefatta alla ungdomar.

Behovet är en struktur som fångar upp alla ungdomar utan att särskilja vissa grupperingar elleren viss problematik. Förstudien ska belysa vilka intressenter som ska ta ansvar för specifikaområden och/eller problematik.

Strukturen ska garantera att alla ungdomar ges rätt förutsättningar för att kunna skaffasig en gymnasiekompetens.

Förstudien ska visa på vad alla inblandade delar av samhället bör göra för att möjliggöra ettheltäckande system.

Skapa ett system som genom tillväxt och samhällsengagemang kan ge arbetslösa ungdomarmöjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Tillväxtarbetet ska kopplas till ungdomsarbetslösheten genom ett tydligt attitydförändringsarbetehos alla intressenter för projektidén.

Under förstudien skall ett antal frågor besvaras:

  • Förstudiens resultat skall utmynna i en välgrundad genomförandeplan.
  • Vi skall etablera ett transnationellt samarbete i företrädelsevis Tyskland och Danmark.
  • Vi skall etablera en kontakt med INTERREG.
  • Kartläggas hur vi kan förhindra att individer hoppar av gymnasiet eller inte söker alls.
  • Undersöker vilka inlärningsmetoder eller alternativa lärandeprocesser som behövs
    för att ungdomar som hoppar av gymnasiet ändå kan nå tillfredsställande kunskapsmål.
  • Engagera relevanta samtalsfunktioner för att kunna engagera näringslivet att återinvestera
    en viss procent av den ökade till växten för kunskapstillförseln.

MÅLGRUPPENS OCH/ELLER SAMVERKANSPARTNERNASENGAGEMANG

Målgruppen kommer att vara delaktig i hela förstudien genom att ungdomar anställs för attgenomföra aktiviteter kopplade till samtliga intressenter.

Till förstudien kommer det att knytas deltagarorienterad forskning.

Näringslivet kommer att engageras genom tillväxtarbetet och åtagande att bidra tillgenomförandeplanen i form av att vara med i lärandeprocessen.

De deltagande kommunerna, arbetsförmedlingen och försäkringskassan är engagerade iförstudien genom att de är ägare till förbundet, och troliga att sitta med i styrgruppen.

Det kommer att skapas en förstudiegrupp där alla intressenter kommer att vara representerade.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERANDE OCH LÄRANDE

För att öka kunskap, se hinder och finna lösningar på grundproblemet skall alla nivåer görasdelaktiga i förändringsarbetet. Förstudien skall medföra en ökad kunskap hos intressenterna omvilka metoder som fungerar och vad som konkret behöver förändras. Genom lärande ochpåverkan på alla nivåer kan förändring komma till stånd.

Målgrupp – Behovsinventering, attitydarbete, lära, sprida och påverka.

Näringslivet – Kunskapsinhämtning, attitydarbete, samhällsengagemang, lära.

Organisationsnivå – Kunskapsinhämtning, attitydarbete, lära, påverka och förändra.

Systemnivå – Resultatinhämtning, lära och förändra, förstärka och förbättra